Aktuality

TOPlist

Z histórie nášho zboru

Založenie DHZ v Popudinách aj Močidľanoch v čase Rakúsko - Uhorska nebolo naliehavé vzhľadom k neveľkej rozlohe obcí. Hasenie požiarov zaisťovali spolky z Radošoviec a Holíča. DHZ v obci Popudiny založili v roku 1926 s počtom 10 hasičov. Za predsedu bol zvolený Pavol Šebesta a za veliteľa Augustín Špírek. Oficiálny začiatok zboru sa však datuje až 9. januára 1928, keď ho zaevidoval Okresný súd v Skalici. DHZ v obci Močidľany založili na jeseň roku 1927, oficiálne zaregistrovaný však bol takisto ako v Popudinách neskoršie, a to 15. januára 1928. Veliteľom bol Štefan Mikuš a čestnými predsedami starostovia, popr. správcovia školy.

Dňa 28. septembra 1958 bola slávnostne otvorená nová hasičská zbrojnica, ktorá bola občanmi svojpomocne postavená v rekordne krátkom čase troch mesiacov. K zlúčeniu oboch hasičských zborov (Močidľany aj Popudiny) došlo na výročnej členskej schôdzi dňa 19. novembra 1961. Predsedom hasičského zboru Popudinské Močidľany sa stal Pavel Šebesta a veliteľom Jozef Caletka. Dobové fotografie zachytávajú zakladajúce hasičské zbory v oboch častiach obce.Florián z Lorchu - patrón hasičov

Svätý Florián (Florián z Lorchu, lat. Florianus) je katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom. Florián je patrónom v Rakúsku kde bolo pomenované po ňom aj mesto (Sankt Florian), taktiež v Česku, Slovensku, Bavorsku, Taliansku (Bologna), Poľsku (Krakov). Narodil sa v Enns v rímskej provincii Noriko za čias prenasledovania kresťanov počas vlády rímskeho cisára Diokleciána. Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii (dnešný Zeiselmauer v Rakúsku). Roku 304 sa postavil na obranu v Lorchu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns (v tej dobe nazývanej Aniza). Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne utopený vo vodách Enns. Nie je zistené, v akom veku bol popravený. Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohoto svätca. Na mieste hrobu Sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove ostatky sa našli v 13. storočí. V roku 1942 boli objavené aj ostatky 40 mučeníkov, za ktorých svätec položil život. Časť jeho relikvií je od roku 1183 v Krakove, ktoré daroval mestu pápež Lucius III. Pre ne dal postaviť knieža Kazimír II. (Spravodlivý) baziliku zasvätenú sv. Floriánovi. Ostatky svätca sa nachádzajú aj v relikviári Svätovítskeho chrámu v Prahe. Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. Postavilo sa veľké množstvo jeho sôch na ochranu pred požiarmi. Vyobrazenia Floriána sa vyskytujú tiež aj na priečeliach domov, v erboch, na pečatiach, rázcestiach a hlavne na hasičských zbrojniciach Pred Floriánom v 15. storočí boli ochrancami pred ohňom sv. Agáta a sv. Vavrinca. Povesť hovorí, že Florián zachránil nemecké mesto Nurnberg pred požiarom v ôsmom storočí. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Atribúty: zobrazuje sa ako rímsky dôstojník alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie. Katolícka cirkev jeho pamiatku oslavuje 4. mája.